Góp ý xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá năng lực đại lý hải quan

Thông qua việc đánh giá chất lượng đại lý hải quan, cơ quan Hải quan, doanh nghiệp sử dụng đại lý hải quan được thông tin danh sách các đại lý hải quan uy tín, đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Việc ngành Hải quan sẽ dùng bộ tiêu chí này để đánh giá, phân loại, quản lý rủi ro nhằm tăng ưu tiên cho đại lý hải quan thứ hạng tốt và giám sát chặt các đại lý hải quan rủi ro sẽ ảnh hướng trực tiếp và rất lớn đến chúng ta; Việc tham gia đóng góp ý kiến bộ tiêu chí này ngay từ khâu dự thảo sẽ giúp việc đánh giá công bằng hơn và thuận lợi hơn cho các bên.

0
432
Ngành Hải quan đã có những hành động tích cực trong việc đổi mới thủ tục

Đại lý làm thủ tục hải quan (gọi tắt là đại lý hải quan) được xem là đối tác quan trọng của cơ quan hải quan, thay mặt cho chủ hàng thực hiện thủ tục hải quan, thực thi pháp luật, là một phần của chuỗi cung ứng, vì vậy việc định hướng phát triển, nâng cao năng lực đại lý hải quan được đặt ra trong Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 đó là “Tiếp tục xây dựng và phát triển đại lý làm thủ tục hải quan chuyên nghiệp, đồng bộ, hiện đại, toàn diện và đa dạng hơn; hướng tới thực hiện áp dụng công nhận chế độ ưu tiên cho đại lý làm thủ tục hải quan. Từng bước thực hiện tự động hóa quản lý hoạt động khai hải quan của các đại lý làm thủ tục hải quan. Để hoàn thành mục tiêu trên cần có các giải pháp đồng bộ trong đó công tác đo lường, đánh giá và xếp loại đại lý hải quan là cần thiết. 

(Đại diện VLA thăm và làm việc đầu năm Cục Hải quan Bình Dương)

Tiêu chuẩn nghiệp vụ, sự chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật của đại lý hải quan là các trụ cột chính trong việc đánh giá, xếp loại đại lý hải quan. Trên cơ sở tổng hợp các tiêu chuẩn quốc tế, chuẩn mực của Tổ chức Hải quan thế giới, khuyến nghị của chuyên gia nước ngoài, chuyên gia trong nước cũng như đặc điểm kinh tế, khung pháp lý quy định đối với hoạt động đại lý hải quan tại Việt Nam. Tổng cục Hải quan phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (viết tắt VLA) xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá năng lực đại lý làm thủ tục hải quan. 

Bộ tiêu chí đánh giá năng lực đại lý hải quan gồm: 3 cấp độ, 6 nhóm tiêu chí, 18 tiêu chí và 50 tiêu chí thành phần. 

Thông qua việc đánh giá chất lượng đại lý hải quan, cơ quan hải quan và VLA, doanh nghiệp sử dụng đại lý hải quan được thông tin danh sách các đại lý hải quan uy tín, đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Việc thường xuyên, định kỳ rà soát, đánh giá năng lực đại lý hải quan góp phần đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả của công tác làm thủ tục hải quan, chất lượng dịch vụ đại lý hải quan, mang lại lợi ích cho các bên liên quan. Hơn nữa, trong quá trình thực hiện đánh giá, đo lường chất lượng, cơ quan hải quan có các giải pháp kịp thời hỗ trợ đại lý hải quan còn hạn chế về năng lực và định hướng phát triển đại lý hải quan.

(Cục trưởng Cục hải quan Đồng Nai tiếp đoàn VLA do chủ tịch Lê Duy Hiệp dẫn đầu)

Bộ tiêu chí giúp đại lý hải quan tại Vệt Nam có một bộ công cụ để tự đánh giá chất lượng dịch vụ của mình, là cơ sở để tiến hành các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của đại lý hải quan và tự định hướng, xác định các vấn đề ưu tiên để cải thiện chất lượng, góp phần thay đổi quan điểm của đại lý hải quan nhận thức rõ địa vị pháp lý, vai trò của mình, từng bước đưa đại lý hải quan Việt Nam hội nhập quốc tế.

Ban Thủ tục Hải quan và Tạo Thuận lợi hóa Thương Mại, thuộc VLA, xin gởi các anh chị bản dự thảo gần nhất, rất mong nhận phản hồi của cộng đồng trước ngày 28/2/2023 về email vla-hcm2@vla.com.vn hoặc customsVLA2021@gmail.com ; hoặc điện thoại 0399910000

Tài liệu tham khảo

https://drive.google.com/drive/folders/1qJl-IH1zkcxbgIopoWn3B7KPs_9GyHDz?usp=sharing

NỀN Logistix | Tuấn Thừa Ân (theo Ban Thủ tục Hải quan và Thuận lợi hóa Thương Mại thuộc VLA)